header

Stichting Van der Plas Foundation

Stichting Van der Plas Foundation

Postbus 2

2220 AA KATWIJK ZH

RSIN/Fiscaal nummer: 852679476

KvK nummer: 57660352

 

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel om mensen te helpen in materiële en geestelijke nood, nationaal en internationaal, alsmede mensen bewust te maken van de nood van anderen, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Bestuurssamenstelling:

H. van der Plas  - voorzitter
M.C. van der Bent - secretaris
G. van der Marel - penningmeester


Beloningsbeleid:

Stichting Van der Plas Foundation draait volledig op vrijwilligers.
Gemaakte onkosten worden op verzoek vergoed. 
De vrijwilligers kunnen recht laten gelden op de door de Belastingdienst toegestane vrijwilligersvergoeding.


Fondsenwerving:

Vermogen wordt verkregen door giften, donaties, en sponsorbijdragen.

 

Beheer van vermogen:

Het geld van de Stichting Van der Plas Foundation staat op bankrekeningen en wordt door het bestuur van de Stichting Van der Plas Foundation beheerd


Activiteiten Stichting:

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het mogelijk maken van scholing, het verstrekken van microkredieten en het geven van begeleiding, en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Besteding van vermogen:

Het vermogen van de Stichting Van der Plas Foundation is in 2015 aan de volgende organisaties besteedt:

Financiële verantwoording:
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven geadministreerd. Deze cijfers worden 1 keer per jaar op de bestuursvergadering besproken, waar de penningmeester verantwoording aflegt en gedechargeerd wordt.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichtingsdatum op 3 april 2013 tot en met 31 december 2013
De jaarcijfers van 2016 zijn hier te vinden